انسان به تدریج و پله پله پیش می رود ولی زیبایی  به یک باره خود را به او نشان می دهد